Információk


Az iskola székhelye: 1141 Budapest, Zoborhegy tér 5/b.

Ügyfélfogadás ideje: előzetes telefonos megbeszélés alapján, telefon 06-20-773-8503

Tanfolyamra való felvétel: ügyfélfogadás ideje alatt, vagy a tanfolyam előtti tájékoztatón.

Vizsga Sikerességi Mutató /VSM/:Megnézése:ITTKAV számolása alapján 443. sor, 2021 évi adat nincs

Átlagos Képzési Óraszám /ÁKÓ/: Nincs adat /KAV.adat alapján/ Iskola számítása alapján 40 óra

Képzési Költség /KK/:350 000 FT / Iskola számítása alapján/

Engedélyező hatóság:Innovációs és Technológiai Minisztérium 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. T:06-1-814-1819

Képzés felügyeletet ellátó szerv:Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 1119 Bp., Petzvál József u 39. T:06-1-371-3030

Kreszvizsga és tanfolyam visszaigénylése:Kérelem beadásához szükséges nyomtatvány letöltése:Kérelem letöltés

A kérelem beadásához szükség van az autósiskola igazolására ez a nyomtavány itt tölthető le: Kérelem letöltés

A kérelem benyújtása

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési
alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási
szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét. Az igazolás abban az esetben
fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez
szükséges elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga összege és a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét
és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.
A kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt, a díj megfizetéséről szóló igazolást, továbbá nem magyar
állampolgárságú kérelmező esetén a pótlapot és a mellékleteket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatósághoz kell benyújtani (Postacím: 1820, Budapest). A kérelem elektronikus úton is benyújtható,
ebben az esetben a mellékleteket szkennelt dokumentumként kell csatolni a kérelemhez.


Jogosultsággal kapcsolatos tudnivalók

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga
díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar
állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h)
pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga
napján a 20. életévét még nem töltötte be.
Az igény előterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő.
A megjelölt határidő jogvesztő.
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.


Tájékoztató:

   A B jogosítvány megszerzéséhez és a tanfolyam elkezdéséhez szükséges feltételek:

   Az előírt egészségügyi vizsgálat "B" járműkategóriára: I. csoportú 1.fokozat, háziorvosnál kell elvégeztetni.


   A tanfolyamra az vehető fel, aki:
    - 17.életévét betöltötte, vagy ennél fél évvel fiatalabb
    - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(8 általános iskola) és erről a jelentkezési lapon nyilatkozik.
    -(Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt vinni kell, az első elméleti vizsgára, amit a vizsgabiztos ellenőriz.)
     - a tandíj első részletét befizette
      - egészségügyi vizsgálattal rendelkezik vagy ha nem akkor az elméleti vizsgára jelentés előtt leadja
      - 4.600 Ft elméleti vizsga díjat befizette
      - Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek
      lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye)
      Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély
      kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
      Meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodásigazolására be kell mutatni
      az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét(tartózkodási engedélyét).     Elméleti vizsgára az bocsátható:

     aki az elméleti tanfolyamot elvégezte,
     Az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül van,
     vagy e-learning-es igazolással rendelkezik,
     vagy elméleti tantárgy hallgatása alól felmentést kapott.
     Orvosi igazolást leadta
     Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány:
     -eredeti példányával,
     - a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
     - külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
     - külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

     Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
     A vizsgaközpont elektronikus úton megküldi a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a vizsgázó külön jogszabályban meghatározott, a vezetői engedély automatikus kiállítására irányuló nyilatkozatait.
     A vizsgaközpont elektronikus úton ellenőrzi:
     a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a vizsgázó személyazonosságát,
     a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartása alapján a vizsgázó egészségi alkalmasságára, vezetési jogosultságára és vezetési jogosultsága szünetelésére vonatkozó adatokat.


     Gyakorlati vizsgára az bocsátható:

     aki a minimális gyakorlati órákat levezette (29 óra) és 580km teljesítette,ha nem akkor ezt pót órával kell teljesíteni.
     vizsgadíjat befizette.
     Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval,
     illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű
     jármű vezetésére terjeszti ki, vagy mint mozgássérült,
     meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére
     kívánja érvényesíttetni.

     Az elsősegély vizsgát a forgalmi vizsgáig célszerű elvégezni, mivel a jogosítvány kiadásának feltétele.
     Az elsősegélyről kapott igazolást, a sikeres forgalmi vizsga után, a vizsgaigazolás kiadásánál kell bemutatni.
     (Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésében iskolánk segítséget nyújt.)

     A „B” kategória tanfolyam tantárgyai és óraszámai: 

     Elmélet 

      

     Közlekedési ismeretek

     16 óra

     Járművezetési ismeretek

     8 óra

     Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

     4 óra

     Összesen:

     28 óra


     Az elméleti órák 45 percesek(egy nap max. 4 óra), órák között 10 perc szünet van.

     Gyakorlat:

     alapoktatás  9 óra

     főoktatás: 20 óra

     városi vezetés

     14 óra

     országúti vezetés

     4 óra

     éjszakai vezetés

     2 óra     A gyakorlati vezetés alapóraszáma 29 óra és 580 km.Ha az alapóra alatt nem teljesül az 580 km, akkor pótórát kell venni az előírt km teljesítéséhez.
     A gyakorlati órák 50 percesek. Egy alkalommal 2 órát lehet vezetni, de a főoktatás során egy óra szünet elteltével lehetőség van még 2 óra vezetésre.

     A gyakorlati oktatás Skoda Octavia gépkocsin történik.

     A hiányzás pótlása és annak költségei:

     Elméleti óráról történő mulasztást a következő tanfolyamnál lehet díjmentesen pótolni. Ha pótórát kér, akkor 6 000 Ft-ot kell fizetni.
     Ha a gyakorlati vezetés megbeszélt időpontjában a tanuló nem jelenik meg, és ezt a vezetést megelőző nap estig iskolánkkal nem közli, az elmaradt vezetési órát ki kell fizetni. Ez nem számít vezetési órának, tehát - az alapóraszám esetén - ismételt órabefizetés szükséges (minimum 29 levezetett óra).

     Tandíjbefizetés módja: készpénzben az oktatónál, a vállalkozási feltételeknek megfelelően.

     A mozgáskorlátozott, a siket tanulót, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet.
     A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A mentesítést a felügyelet engedélyezi. A "B" kategória egyes tantárgyainak hallgatása és vizsgája alól adható felmentéseket a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 3.sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

     Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,akkor a kapott kedvezményeket vissza kell fizetnie. Ezután iskolánk három munkanapon belül kiállítja a tanulói igazolást, mely tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatásokon való részvétel igazolását. A képzőszerv által 3 példányban kiállított igazolás 2 példányát a tanuló megkapja és eljuttatja az új képszőszervhez.