TÁJÉKOZTATÓ


Az iskola székhelye: 1141 Budapest, Zoborhegy tér 5/b.

Ügyfélfogadás ideje: előzetes telefonos megbeszélés alapján, telefon 06-20-773-8503

Tanfolyamra való felvétel: ügyfélfogadás ideje alatt, vagy a tanfolyam előtti tájékoztatón.

Vizsga Sikerességi Mutató /VSM/:Nincs adat /NKH. adat alapján/

Átlagos Képzési Óraszám /ÁKÓ/: Nincs adat /NKH.adat alapján/

Képzési Költség /KK/:280 000 FT / Iskola számítása alapján/

Kreszvizsga és tanfolyam visszaigénylése:Kérelem beadásához szükséges nyomtatvány letöltése:Kérelem letöltés

A kérelem beadásához szükség van az autósiskola igazolására ez a nyomtavány itt tölthető le: Igazolás letöltés

A kérelem benyújtása

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési
alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási
szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét. Az igazolás abban az esetben
fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez
szükséges elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga összege és a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét
és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.
A kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt, a díj megfizetéséről szóló igazolást, továbbá nem magyar
állampolgárságú kérelmező esetén a pótlapot és a mellékleteket a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatósághoz kell benyújtani (Postacím: 1820, Budapest). A kérelem elektronikus úton is benyújtható,
ebben az esetben a mellékleteket szkennelt dokumentumként kell csatolni a kérelemhez.


Jogosultsággal kapcsolatos tudnivalók

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga
díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar
állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h)
pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga
napján a 20. életévét még nem töltötte be.
Az igény előterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő.
A megjelölt határidő jogvesztő.
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.A B jogosítvány megszerzéséhez és a tanfolyam elkezdéséhez szükséges feltételek:

Az előírt egészségügyi vizsgálat "B" járműkategóriára: I. csoportú 1.fokozat, háziorvosnál kell elvégeztetni.


A tanfolyamra az vehető fel, aki:
  - 17.életévét betöltötte, vagy ennél fél évvel fiatalabb
  - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(8 általános iskola) és erről a jelentkezési lapon nyilatkozik.
  -(Iskolai végzettség bemutatása a sikeres forgalmi vizsga után, a vizsga igazolás átvételekor kell bemutatni.)
   - a tandíj első részletét befizette
    - egészségügyi vizsgálattal rendelkezik vagy ha nem akkor az elméleti vizsgára jelentés előtt leadja
    - 4.600 Ft elméleti vizsga díját befizette   Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte,
   Az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül van,
   vagy e-learning-es igazolással rendelkezik,
   vagy elméleti tantárgy hallgatása alól felmentést kapott.
   Orvosi igazolást leadta

   Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a minimális gyakorlati órákat levezette (29 óra) és 580km teljesítette,ha nem akkor ezt pót órával kell teljesíteni.
   vizsgadíjat befizette.
   Az elsősegély vizsgát a forgalmi vizsgáig célszerű elvégezni, mivel a jogosítvány kiadásának feltétele.
   Az elsősegélyről kapott igazolást, a sikeres forgalmi vizsga után, a vizsgaigazolás kiadásánál kell bemutatni.
   (Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésében iskolánk segítséget nyújt.)

   A „B” kategória tanfolyam tantárgyai és óraszámai: 

   Elmélet 

    

   Közlekedési ismeretek

   16 óra

   Járművezetési ismeretek

   8 óra

   Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

   4 óra

   Összesen:

   28 óra


   Az elméleti órák 45 percesek(egy nap max. 4 óra), órák között 10 perc szünet van.

   Gyakorlat:

   alapoktatás  9 óra

   főoktatás: 20 óra

   városi vezetés

   14 óra

   országúti vezetés

   4 óra

   éjszakai vezetés

   2 óra   A gyakorlati vezetés alapóraszáma 29 óra és 580 km.Ha az alapóra alatt nem teljesül az 580 km, akkor pótórát kell venni az előírt km teljesítéséhez.
   A gyakorlati órák 50 percesek. Egy alkalommal 2 órát lehet vezetni, de a főoktatás során egy óra szünet elteltével lehetőség van még 2 óra vezetésre.

   A gyakorlati oktatás Skoda Oktávia gépkocsin történik.

   A hiányzás pótlása és annak költségei:

   Elméleti óráról történő mulasztást a következő tanfolyamnál lehet díjmentesen pótolni. Ha pótórát kér, akkor 3.500 Ft-ot kell fizetni.
   Ha a gyakorlati vezetés megbeszélt időpontjában a tanuló nem jelenik meg, és ezt a vezetést megelőző nap estig iskolánkkal nem közli, az elmaradt vezetési órát ki kell fizetni (4.500 Ft). Ez nem számít vezetési órának, tehát - az alapóraszám esetén - ismételt órabefizetés szükséges (minimum 29 levezetett óra).

   Tandíjbefizetés módja: készpénzben az oktatónál, a vállalkozási feltételeknek megfelelően.

   A mozgáskorlátozott, a siket tanulót, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet.
   A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A mentesítést a felügyelet engedélyezi. A "B" kategória egyes tantárgyainak hallgatása és vizsgája alól adható felmentéseket a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 3.sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

   Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,akkor a kapott kedvezményeket vissza kell fizetnie. Ezután iskolánk három munkanapon belül kiállítja a tanulói igazolást, mely tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatásokon való részvétel igazolását. A képzőszerv által 3 példányban kiállított igazolás 2 példányát a tanuló megkapja és eljuttatja az új képszőszervhez.